ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เรื่อง ขยายวันรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่ 9
ปีการศึกษา 2556

      ด้วยปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่ 9 เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

      1. หลักสูตรการเรียน

            1.1 แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตร 36 หน่วยกิต เรียน 4 ภาคการศึกษา
            1.2 แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน 36 หน่วยกิต เรียน 3 ภาคการศึกษา สอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 4

      2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

            ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

      3. การรับสมัคร

            รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการสัมภาษณ์

      4. หลักฐานการรับสมัคร

            4.1 สำนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
            4.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
            4.3 สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
            4.4 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ การสมรส พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
            4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

      5. วัน เวลา รับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือก และลงทะเบียนเรียน

            5.1 ขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ไปจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 02-310-8041, 02-310-8450 หรือ
            5.2 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ อาคารวิทยบริการและบริหาร บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
            5.3 ค่าสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 400 บาท
            5.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ทาง www.mba-sme.ru.ac.th
            5.5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารสวรรคโลก ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
            5.6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ทาง www.mba-sme.ru.ac.th
            5.7 ขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-14.30 น.

      6. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่ 9 ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน หรือ การขยายระยะเวลาการรับสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 30 คน

      7. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร รวมหนังสือที่ใช้ในการศึกษาเป็นภาษาไทย

            7.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 155,000 บาท (รวมศึกษาดูงานในประเทศ)
            7.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 189,000 บาท (กรณีศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น)

รายละเอียด ดูงานในประเทศ ดูงานต่างประเทศ
งวดที่ 1 ชำระเงินวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
20,000 บาท 26,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนตุลาคม 2556 22,000 บาท 26,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนมกราคม 2557 22,000 บาท 26,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมีนาคม 2557 22,000 บาท 26,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนพฤษภา 2557 22,000 บาท 26,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนสิงหาคม 2557 22,000 บาท 28,000 บาท
งวดที่ 7 เดือนตุลาคม 2557 22,000 บาท 28,000 บาท
ค่าสอบประมวลความรู้ 3,000 บาท 3,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 155,000 บาท 189,000 บาท

            เงื่อนไข: การไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จะต้องมีนักศึกษาไปศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 30 คน

      8. เปิดเรียน เดือนสิงหาคม 2556

      9. สถานที่เรียน ณ อาคารสวรรคโลก ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

      10. เวลาเรียน

            วันศุกร์       เวลา 17.00-21.00 น.
            วันเสาร์       เวลา 08.00-17.00 น.

ประกาศ ณ พฤษภาคม 2556